Markeringspil

Anordning Närmare föreskrifter Anordningen anger att fordonsförare måste svänga kraftigt i pilarnas riktning på grund av till exempel en kurva. Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul.

Markeringsskärm för hinder

Anordningen anger att framkomligheten på vägen är inskränkt på grund av ett hinder. Anordningen kan även ange att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik. Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul.

Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera

Anordningen anger att förhållandena ändras så att hastigheten behöver anpassas. Anordningen används för att ange vägens eller körbanans kant eller för att skilja trafikriktningar åt vid komplicerade passager. Anordningen är placerad så att fälten lutar nedåt på den sida där trafiken skall färdas. Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul. Fälten kan då även vara vågräta.

Avfartsskärm

Anordningen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält.

Gul ljuspil eller ljuspilar

Anordningen anger att trafikanter skall passera på den sida pilen eller pilarna visar. Pilen eller pilarna kan vara blinkande.

Särskild varningsanordning

Anordningen anger att framkomligheten på en väg är inskränkt på grund av ett tillfälligt hinder eller liknande. Texten på anordningen anpassas till orsaken.

Bom

Anordningen anger att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik. En bom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten.

Plankorsningsskärm

Anordningen används för att göra en plankorsning lättare att upptäcka.

Cirkulationstrafik

Anordningen anger mittpunkten i en rondell runt vilken fordon skall föras

Stopp

Tecknet anger stopp för den trafikant vakten är vänd mot. Under mörker ges tecknet med lykta med rött ljus. Tecknet får också ges med märke C34, stopp för angivet ändamål, med texten Vakt

Kör fram

Tecknet anger att trafikanten får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.

Kännetecken

Kännetecken skall bäras både framtill och baktill.