Orienteringstavla

Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket.

Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga i en korsning, men att en annan körriktning kan väljas.

Tabellorienteringstavla

Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. Samtliga färdriktningar i korsningen anges.

Avfartsorienteringstavla

Märket är en förberedande upplysning om avfart. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen.

Vägvisare

Märket är uppsatt i anslutning till en korsning. Avståndet anges i hela kilometer.

Tabellvägvisare

Märket kan användas i stället för märke F5, vägvisare, och är uppsatt på kort avstånd före en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.

Avfartsvisare

Märket är uppsatt där avfarten börjar.

Körfältsvägvisare

Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet. Märket är uppsatt över det eller de körfält det avser. Körfältsvägvisare kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.

Samlingsmärke för vägvisning

Inom klammer anges mål som nås via ett gemensamt vägval och under klammerns spets anges det gemensamma vägvalet. Avståndet till aktuell avfart eller korsning kan anges på en tilläggstavla.

Platsmärke

Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.

Vägnamn

Märket anger namn på en viss väg eller led. Avvikelse från färg får inte ske.

Vattendrag

Vattendrag

Avståndstavla

Avstånd anges i hela kilometer. Vägnamn eller vägnummer kan vara infogade i märket.

Vägnummer

Vägnummer anges endast för vägar i nummergruppen 1-499. Ett märke med streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket.

Omledning

Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg. Avvikelse från färg får inte ske.

Ökning av antal körfält

Märket anger att antalet körfält ökar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag eller vägnummer kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält ökar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

Minskning av antal körfält

Märket anger att antalet körfält minskar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

Körfältsindelning på sträcka

Märket anger körriktning i körfält. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att körfält börjar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

Väganslutning med accelerationsfält

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

Väganslutning med separat körfält

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

Körfältsindelning före korsning

Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

Riksmärke

Märket anger gräns mot annat EU-land. Avvikelse från färg får inte ske.

Orienteringstavla för omledningsväg

Märket anger omledningsväg när ordinarie väg tillfälligt är avstängd. Avvikelse från färg får inte ske.

Färdriktning vid omledning

Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Avvikelse från färg får inte ske.

Körfält upphör

Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

Körfält avstängt

Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att inget annat körfält i färdriktningen kan användas. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

Trafikplatsnummer

Märket anger numret på trafikplatsen. Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning. Avvikelse från färg får inte ske.

Parkeringshus

Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket. Parkeringshusets namn får vara infogat i märket. Märket får infogas i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Avvikelse från färg får inte ske.

Infartsparkering

Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas. Parkeringsplatsens namn kan vara infogat i märket. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Avvikelse från färg får inte ske.

Lokal slinga

Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kan vara kompletterat med beteckning eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.

Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Märket anger lämplig väg eller förbifart för angivet fordonsslag eller trafikantgrupp. Symbolen på märket anger vilken typ av fordonsslag eller trafikantgrupp som avses. Avvikelse från färg får inte ske.

Farligt gods

Märket anger rekommenderad färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Avvikelse från färg får inte ske.

Räddningsplats

Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar med mera

Post

Märket anger postombud där brev och pakethantering samt frimärksförsäljning erbjuds.

Hjälptelefon

Hjälptelefon

Radiostation för vägtrafikinformation

Märket anger att vägtrafikinformation ges regelbundet i återkommande sändningar som är avsedda att täcka ett större område.

Akutsjukhus

Märket anger ett sjukhus med akutmottagning.

Industriområde

Märket anger ett område för industri eller annan liknande verksamhet

Järnvägsstation

Järnvägsstation

Busstation

Märket anger en busstation som utgör knutpunkt för flera busslinjer.

Flygplats

Märket anger en flygplats med reguljär flygtrafik.

Brandsläckare

Brandsläckare

Handelsområde

Märket anger ett område för handel.

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar med mera

Informationsplats

Märket anger en plats där det går att få information. Uppgift om vilken typ av information som finns kan anges i anslutning till märket.

Fordonsverkstad

Fordonsverkstad

Drivmedel

Märket anger en anläggning som tillhandahåller drivmedel. Företagsemblem kan anges i anslutning till märket.

Gas för fordonsdrift

Märkena anger anläggningar som tillhandahåller olika typer av fordonsgas där typ av gas framgår av förkortningen i märket.

Servering

Märket anger en anläggning som serverar drycker och enklare maträtter.

Restaurang

Restaurang

Hotell

Märket anger Hotell

Vandrarhem

Märket anger Vandrarhem.

Stugby

Märket anger en anläggning med ett större antal stugor.

Stuga

Märket anger en anläggning med ett fåtal stugor.

Campingplats

Märket anger en anläggning som tillhandahåller platser för såväl tält som husvagnar och husbilar.

Husvagnsplats

Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för husvagnar och husbilar.

Rastplats

Märket anger en rastplats där det finns toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.

Toalett

Märket anger en toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.

Badplats

Märket anger utomhusbad.

Friluftsområde

Märket anger Friluftsområde.

Vandringsled

Vandringsled

Stollift

Märket anger en liftanläggning med stolar eller liknande.

Släplift

Märket anger Släplift.

Golfbana

Märket anger Golfbana.

Försäljningsställe för fiskekort

Märket anger Försäljningsställe för fiskekort.

Sevärdhet

Märket anger en sevärdhet av nationellt intresse. Sevärdhetens art anges i anslutning till märket.

Förberedande upplysning om vägnära service

Märket anger vägnära serviceanläggningar samt i vissa fall namn på dessa. Symbol för serviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kan vara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn. På märket anges avståndet till aktuell avfart eller korsning.

Rum och frukost

Märket anger en anläggning som tillhandahåller rum för övernattning och frukost.

Gårdsbutik

Märket anger en anläggning med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter.

Hantverk

Märket anger Hantverk.

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål med mera

Turistväg

Märket anger en väg eller vägsträckning av turistiskt intresse.

Turistområde

Symbolen på märket är anpassad till temat för turistområdet. Symbolen kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas.

Landmärke

Märket anger att vägtrafikinformation ges regelbundet i återkommande sändningar som är avsedda att täcka ett större område.

Världsarv

Märket anger ett av UNESCO beslutat världsarv. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.