Vägsträckas längd

Tavlan anger början och slutet på en vägsträcka.

Avstånd

Tavlan anger avståndet till det som vägmärket avser.

Avstånd till stopplikt

Tavlan används endast under märke B1, väjningsplikt

Fri bredd

Fri bredd

Totalvikt

Tavlan anger att angivelsen på märket gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet.

Tidsangivelse

Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller. Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa villkor gäller. Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Tavlan anger avvikelse från det märke som den är uppsatt under eller från 3 kap. 53 § 10 eller 54 § trafikförordningen (1998:1276). Den används under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering, E20, områdesmärke, eller E22, busshållplats. På tavlan avbildas något av dessa märken i miniatyr. För klockslag gäller de närmare föreskrifterna för tavla T6, tidsangivelse. Bottenfärgen på tavlan är densamma som bottenfärgen på det märke som avbildas på tavlan enligt vad som anges i 29 §.

Symboltavla

Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan. Anges symbol S11, rörelsehindrade, på en tilläggstavla under märke E19, parkering, får endast rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd som avses i 13 kap. 8 § trafikförordningen parkera.

Nedsatt syn

Tavlan anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg.

Nedsatt hörsel

Tavlan anger att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg.

Utsträckning

Tavlan med dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket. Tavlan med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar. Tavlan med höger- eller vänsterriktad pil visar att angivelsen gäller åt det håll pilen visar. Används tavlan under märke E19, parkering, har den svarta tecken på vit botten utan bård. Tavlorna kan även användas fristående för att ange avgränsning av uppställningsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten.

Riktning

Tavlan anger riktning till angivelsen på märket. Tavlan är anpassad till förhållandena på platsen.

Flervägsväjning

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt.

Flervägsstopp

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt.

Vägars fortsättning i korsning

Tavlan anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt streck har väjningsplikt mot fordon på en väg som anges med brett streck. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Avgift

Tavlan anger att avgift skall betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande och att övriga villkor för parkering som anges där skall iakttas. För klockslag gäller de närmare föreskrifterna för tavla T6, tidsangivelse.

Parkeringsskiva

Tavlan anger att tiden när parkering påbörjas skall anges med en parkeringsskiva eller någon annan anordning. För klockslag gäller de närmare föreskrifterna för tavla T6, tidsangivelse.

Tillåten tid för parkering

Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering.

Boende

Tavlan anger att boende i ett område, med särskilt tillstånd, får parkera enligt särskilda villkor. Texten kan vara kompletterad med områdesbeteckning eller motsvarande

Parkeringsbiljett

Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett skall användas vid parkering.

Uppställning av fordon

Tavlan anger hur fordon skall ställas upp på en parkeringsplats. Tavlan är anpassad efter förhållandena på platsen.

Tunnelkategori

Tavlan används under märke C9, förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori. Klockslag kan anges på tavlan enligt de närmare föreskrifterna till tilläggstavla T6, tidsangivelse.