Röd

Stopp. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.

Röd + gul

Växling till grön signalbild är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd.

Grön

Fordon får fortsätta framåt. Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas samtidigt.

Gul

Stanna. Fordon får inte passera stopp-linjen eller, om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara.

Blinkande gul

Särskild försiktighet skall iakttas vid passage.

Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens

Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning. Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan när signalen slår om till röd signalbild skall fortsätta till andra sidan. Finns en refug eller liknande anordning skall den gående dock stanna där.

Grön akustisk signal med snabb pulsfrekvens

Körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas.

S

Stopp. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen.

S+vågrätt streck

Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som S.

Lodrätt streck

Fordon och spårvagn får fortsätta framåt.

Vågrätt streck

Stanna. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalen växlar från lodrätt till vågrätt streck att det inte kan stannas utan fara.

Rött kryss

Körfältet och i förekommande fall vägrenen intill körfältet får inte användas för trafik.

Gul pil eller pilar

Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna anger.

Grön pil

Körfältet får användas för trafik. I stället för grön pil kan ett vägmärke förekomma.

Rött blinkande ljus

Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

Rött blinkande ljus

Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

Rött fast ljus

Signalen anger att en väg är helt avstängd.

Gult blinkande ljus

Signalen används där en väg är delvis avstängd eller för att förstärka en anvisning som ges genom någon annan anordning. Antalet ljusöppningar och deras placering är anpassade till förhållandena på platsen. Signalen kan användas fristående eller tillsammans med en anordning som avger ljud för att ge anvisning för gående om korsande spårvagn eller buss.